Centrum Diagnozy i Terapii ADHD

Gdańsk, Piecewska 33/U5,
tel. 887949641, info@centrumadhd.gda.pl

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum Rozwoju
Centrum Diagnozy i Terapii ADHD
Polskie Towarzystwo Terapii poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Kurs socjoterapii CBT

18-19.11.2016, Poznań, Collegium da Vinci, ul. gen. T. Kutrzeby 10

25-26.11.2016, Warszawa, Lingwistyczna Szkoła Wyższa, ul. Kasprzaka 2/8 (UWAGA! Inny adres niż konferencji)

02-03.12.2016, Wrocław, Budynek NOT, ul. Piłsudskiego 74

09-10.12.2016, Kraków, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, ul. Armii Krajowej 4 (UWAGA! Inny adres niż konferencji)

Socjoterapia CBT jest taką formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która jest kierowana do dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym. Nawiązuje ona do stylu myślenia charakterystycznego dla nurtu psychoterapii CBT oraz grup treningów społecznych ukierunkowanych na rozwój osobisty i interpersonalny jej uczestników. Jest formą pośrednią pomiędzy psychoterapią grupową, psychoedukacją i treningiem interpersonalnym.

Psychoedukacja CBT ma na celu doskonalenie umiejętności rozpoznawania i kontrolowania emocji, poprawy relacji z otoczeniem, poprawy poczucia własnej wartości. Ma za zadanie wspierać rozwój osobowości młodego człowieka. Na zajęciach psychoedukacyjnych zmiany dokonują się na poziome poznawczym, natomiast elementy treningu interpersonalnego ułatwiają generalizację tych umiejętności w życiu codziennym dziecka. Dźwignia efektów oparta jest na relacji z socjoterapeutą, kolegami w grupie, dużą dawką afirmacji, ciekawych zadaniach, wykorzystaniu naturalnych ról jakie dzieci przyjmują w grupie i behawioralnym wspieraniu pożądanych zachowań. Nie należy utożsamiać pracy socjoterapeutycznej z resocjalizacją osób niedostosowanych społecznie, z pracą wychowawczą świetlic środowiskowych.

W pracy socjoterapeutycznej wykorzystuje się "leczący" wpływ uczestników na siebie, oparty na relacji, modelowaniu, odgrywanie scenek, asertywnego zachowania, współpracy. Szczególne znaczenie ma tu znajomość ról, jakie uczestnicy w grupie przyjmują i dynamiki życia grupy.

Podstawą pracy socjoterapeutycznej jest diagnoza problemów, z jakimi dziecko się boryka. Na tym etapie istotne jest uwzględnienie jego deficytów rozwojowych, umiejętności werbalnych, zniekształceń poznawczych, ocena funkcji wykonawczych i poziomu inteligencji.

Następny etap to rozpoznanie mechanizmu przebiegu zaburzonego zachowania i ustalenie celu pracy korygującej. Program korygujący zaburzone zachowania u dziecka powinien dać mu jak najwięcej okazji do radosnej zabawy – dzieci chętnie chodzą na zajęcia, które lubią – oraz rozwijania jego mocnych stron, tak aby nabrał siły do korekty tych słabych. Wykorzystuje się techniki arteterapii, bajki i filmy, muzykę, rytm i ruch, elementy dramy, relaksacji, burzy mózgów oraz integracji i współpracy.

Kurs socjoterapii CBT składa się z 30 godzin dydaktycznych oraz 10 godzin superwizji.

W kursie socjoterapii CBT mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy konferencji Niebezpieczne zachowania dzieci, z której na poczet kursu zostanie zaliczonych 5 godzin dydaktycznych.

Osoby, które brały udział również w konferencji Jeśli nie agresja, to co?, będą miały dodatkowo zaliczone 4 godziny dydaktyczne, co oznacza m.in. niższą opłatę za udział w kursie.

Harmonogram kursu

Uczestnicy konferencji Liczba godzin
Zal. + Plan.
Terminarz Cena kursu
Niebezpieczne zachowania dzieci
oraz
Jeśli nie agresja, to co?
9 + 21 Piątek 12.00-20.00
Sobota 8.00-17.15
750 zł
Niebezpieczne zachowania dzieci
albo
Jeśli nie agresja, to co?
5 + 25 Piątek 8.00-20.00
Sobota 8.00-17.15
950 zł

Liczba godzin: Zal. - zaliczonych z konferencji, Plan. - planowanych do zrealizowania podczas kursu

Dopełnieniem kursu będzie superwizja. Obowiązek superwizji dotyczy certyfikowanych socjoterapeutów CBT i jest podstawowym narzędziem doskonalenia umiejętności terapeuty.

Certyfikat socjoterapeuty obliguje do zapewnienia swoim klientom wysokiego standardu opieki skoncentrowanego na efektywności, będącego w zgodzie z powszechnym stanem wiedzy. Zadaniem superwizji jest pomoc w wyborze skutecznych strategii radzenia z problemem konkretnego pacjenta, co ma duże znaczenie zwłaszcza dla początkujących terapeutów. Bardziej doświadczonym terapeutom zapewnia ciągły rozwój i poszerzenie horyzontów na opinie innych specjalistów.

W kursie socjoterapii CBT do certyfikatu socjoterapeuty wymagane jest odbycie 10 godzin superwizji grupowej, w trakcie której należy przedstawić strategie pracy z jednym dzieckiem.

Harmonogram superwizji

Uczestnicy kursu Liczba godzin Termin superwizji Cena superwizji
Kurs socjoterapii CBT 10 luty - marzec 2017 200 zł

Zgłoszenia prosimy składać mailem na adres sekretariat@centrumadhd.gda.pl, telefonicznie pod nr 887 11 88 77 lub przez system rejestracji - wystarczy kliknąć tutaj.